COLAS se zavázal snížit svoji uhlíkovou stopu

8. 6. 2021

V reakci na výzvy spojené se změnou klimatu přijal Colas strategický závazek ke snížené své uhlíkové stopy. Skupina si v souladu s Pařížskou dohodou stanovila ambiciózní cíl: snížit své přímé (oblasti 1 a 2) i nepřímé (oblast 3a) emise skleníkových plynů o 30 %.

Colas vypracoval uhlíkový plán, řízený výborem pro uhlíkovou strategii. Tento plán, který obsahuje 24 závazků, hodnocených již existujícími nebo novými indikátory, bude zaveden ve všech provozech Skupiny. Cíl stanovený skupinou vychází z odhadů snížení emisí CO2 prostřednictvím následujících kroků:

- Začlenění klimatických otázek do strategie skupiny

 • Analýza rizik a příležitostí změny klimatu pro činnosti Skupiny
 • Zvyšování povědomí o problematice klimatických změn mezi zaměstnanci Skupiny
 • Rozvoj nových obchodních segmentů založených na nabídce obnovitelných zdrojů energie
 • Využití nízkouhlíkové strategie Skupiny ve výběrových řízeních

- Zlepšení energetické účinnosti za účelem snížení emisí skleníkových plynů spojených s přímou spotřebou energie

 • Zavedení nástrojů pro řízení a sledování spotřeby energie pro obalovny a mechanizaci (do roku 2024 bude 50 % vozového parku vybaveno palubní telematikou)
 • Školení řidičů a obsluhy strojů v ekologické jízdě
 • Snížení spotřeby pohonných hmot a omezení situací, kdy stroje běží naprázdno
 • Snížení závislosti na fosilních palivech využíváním obnovitelných zdrojů energie
 • Podpora alternativní silniční dopravy pro přepravu asfaltu a kameniva (železniční nebo vodní doprava)
 • Přechod vozového parku na nízkouhlíkové řešení (elektrický, vodíkový, bioplynový, hybridní pohon apod.)

- Vývoj a propagace nízkouhlíkových produktů a technologických řešení

 • Nákup cementových a nízkouhlíkových hydraulických pojiv
 • Snížení uhlíkové náročnosti betonu vyráběného Skupinou
 • Vyšší využívání bio-materiálů
 • Aktivita Skupiny ve výzkumu nízkouhlíkových pojiv pro dopravní infrastrukturu
 • Zvýšení podílu recyklovaných materiálů v asfaltových směsích (cíl 18 % do roku 2024)
 • Používání in-situ recyklace
 • Snížení teploty při výrobě asfaltových směsí
 • Používání teplých asfaltových směsí, které ve srovnání s horkými asfaltovými směsmi uspoří při výrobě přibližně 15 % energie (cíl 50% teplých asfaltových směsí v rámci celoskupinové výroby do roku 2030)

- Přispění k uhlíkové neutralitě a snižování emisí produkovaných zákazníky a uživateli

 • Nabídka inovativních služeb udržitelné mobility: optimalizace toků dopravy a parkování, plánování a regulace dopravních toků v okolí městských lokalit (řešení mobility pomocí systému Mobility by Colas); zvyšování bezpečnosti uživatelů a řízení toků sdílené mobility (dynamické signalizační řešení Flowell)
 • Optimalizace využívání infrastruktury (lokální energetická soběstačnost s fotovoltaickým silničním povrchem Wattway)
 • Podpora výzkumu a vývoje v oblasti technologií zachycování a sekvestrace CO2 ve sdružení se společnostmi specializujícími se na tuto oblast

Frédéric Gardès, generální ředitel skupiny Colas: „Změna klimatu nás zavazuje přijmout silné strategické závazky nyní i do budoucna. Být světovým lídrem v oblasti výstavby a údržby dopravní infrastruktury znamená být odpovědný za vývoj v celém sektoru. Od roku 2021 začnou zaměstnanci skupiny Colas po celém světě plnit závazky obsažené v našem uhlíkovém plánu.„

 

COLAS Novinky

16. 12.

Colas obnovuje svůj závazek k bezpečnosti silničního provozu

Dne 8. prosince podepsal Frédéric Gardès, předseda představenstva a generální ředitel skupiny Colas, společně s Marií Gautier-Mellerayovou, meziresortní vládní delegátkou pro bezpečnost silničního provozu, dokument s názvem "Sedm závazků pro bezpečnější provoz na silnicích“. Colas s veřejnými orgány aktivně spolupracuje na zlepšení bezpečnosti silničního provozu již 24 let. A i tento nový závazek potvrzuje důležitou roli Colasu v této oblasti.

6. 12.

Most Kácov

Silniční most o třech polí o celkové délce cca 75 m překlenující řeku Sázavu v Kácově. Nahrazuje původní konstrukci, která nevyhovovala z důvodu špatného stavebního stavu, omezené zatížitelnosti a nepříznivých geometrických parametrů.

22. 9.

Oprava nadjezdu přes Chlumeckou na Pražském okruhu

Ve východní části metropole postupně vznikají dva nové mosty, které nahradí dosluhující nadjezd

9. 9.

D5 - Oprava CB vozovky

Poslední kilometry dálnice k sousedům, Colas CZ se podílel na pokládce nového cementobetonového povrchu dálničního tahu D5 u Rozvadova

31. 8.

Akvizice finské společnosti Destia

Colas podepisuje dohodu o akvizici společnosti Destia, významného hráče na trzích silniční a železniční infrastruktury ve Finsku

31. 8.

Pololetní výsledky 2021 skupiny Colas

Představenstvo společnosti Colas, kterému předsedá pan Frédéric Gardès, dne 24. srpna 2021 schválilo účetní závěrku k 30. červnu 2021 a výhled na běžný rok.

Navigace

© 2022 COLAS CZ, a.s. Všechna práva vyhrazena